اعضای هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ ومقوای ایران

آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس هیئت مدیره
آقای حسین پایداری نایب رئیس  هیئت مدیره
آقای امین ابراهیم زاده نایب رئیس هیئت مدیره
آقای نیما بصیری عضو هیئت مدیره و خزانه دار
آقای سید ابوطالب مومنی عضو هیئت مدیره
آقای علی برزن عضو هیئت مدیره
آقای امیر سامان اسفندیاری عضو هیئت مدیره
آقای مهران ابول نژادیان بازرس هیئت مدیره
خانم مهشید پورداد دبیر