25

می 25, 2019

تمدید زمان دریافت فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند زمان دریافت فرم های خوداظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن تا تاریخ 98/3/5 تمدید گردید .