16

ژوئن 16, 2019

ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا: تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است

ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا: تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است/ کاغذهای وارداتی با ارز دولتی به عراق و افغانستان […]