25

ژوئن 25, 2019

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران شماره ثبت :  43110                   شناسه ملی : 14007169854 بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم […]