آموزش وبیناری قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد در راستای اجرای برنامه های مصوب و ساست های راهبردی خود نسبت به برگزاری وبینار آموزشی با موضوع بازآموزی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی مطابق جداول پیوست اقدام نماید.

۲_۲_۰_راهنمایی ورود به سیستم

 

۱_۰_۱_جدول وبیناری کارفرمایی۱۴۰۲

 

۰_۱_۰_جدول وبیناری کارگری ۱۴۰۲