اخذ ترخیصیه از شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی های آنها

اخذ ترخیصیه از شرکتهای کشتیرانی

اعضاء محترم سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

تولیدکنندگان عزیز کاغذ کشور

واردکنندگان و صادرکنندگان حوزه صنایع سلولزی کشور

 

موضوع : اخذ ترخیصیه از شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی های آنها

باسلام

احتراما؛ به استحضار می رساند در موضوع واردات و صادرات محصولات کانتینری، نمایندگان شرکتهای کشتیرانی به هنگام ارائه ترخیصیه به مشتری و صاحبان کالا، مبادرت به اخذ تعهدنامه هایی با شروط سنگین از جمله قبولی مبالغ ارزی مندرج در بارنامه به هرمبلغی بابت حق توقف کانتینر و شرط الزامی و اجباری داوری و اخذ وجه التزامهای سنگینی می نمایند و مادامیکه تعهدهای یک طرفه مورد نظر خود را اخذ نکرده باشند، از تحویل ترخیصیه خودداری نموده و بدین طریق یا موفق به اخذ شرایط مورد نظر خود می شوند ویا موجبات استمرار توقف کانتینر را فراهم آورده و خسارات سنگینی را مجددا از باب توقف وانبارداری کانتینر به صاحبان کالا و اقتصاد کشور تحمیل می نمایندو در مقابل اعتراض ویا عدم قبولی تعهدنامه ها و شرط داوری به نفع انجمن کشتیرانی، از تحویل ترخیصیه خودداری می نمایند.

لذا بدینوسیله در جهت حفظ منافع ملی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط خاص کشور و همچنین توزیع فشارهای اقتصادی بر روی دوش آحاد شهروندان کشور، اکیدا و عاجلا درخواست می نماید که بر اساس مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (مصوب۹۸/۰۹/۲۵) که نسخه ای از آن به پیوست تقدیم می گردد، وضعیت توقف کانتینر از تاریخ ۹۸/۱۲/۰۱ به این صورت تعیین تکلیف شده است که در صورت فقدان توافق در مرحله قبل از در اختیار گرفتن کانتینر خالی در مبدا بارگیری، صرفا، جداول حق توقف مصوب کمیسیون ماده ۲۰ وزارت راه و شهرسازی ملاک تعیین حق توقف کانتینر بوده و مبالغ حق توقف اعم از ارزی و ریالی مندرج دربارنامه ها ، کان لم یکن تلقی می شوند.در عین حال، موضوع اختیاری بودن اعطاء اختیار حل و فصل اختلافات به صلاحیت انجمن کشتیرانی تذکر داده شود به نحوی که اخذ تعهد متضمن شرط داوری (براساس اصل آزادی اراده و مرضی الطرفین بودن پذیرش شرط داوری ) به صورت اجباری فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت برخورد باموضوع، مراتب را سریعا به کمیسیون ماده ۲۰ مستقر در وزارت راه و شهرسازی منعکس فرمایند و رونوشتی نیز در اختیار کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران قرار دهند.