اعتباربخشی به نمونه برداری برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی

بخشنامه معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران به منظور اعتبار بخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی.

برای مشاهده بخشنامه لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

بخشنامه اعتباربخشی گمرک