.اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران انتخاب شدند

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ؛

اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران انتخاب شدند.

اعضای جدید هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذومقوای ایران روز یکشنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۰ در جلسه مجمع عمومی سالیانه این سندیکا انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سندیکا ، در این جلسه که با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران و مشارکت اکثریت اعضا به صورت حضوری و آنلاین یرگزار شد، هفت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال و یک بازرس برای دوره یکساله انتخاب شدند.

براساس انتخابات انجام شده “ابوالفضل روغنی گلپایگانی”،”امیرسامان اسفندیاری”،”امین ابراهیم زاده”،”علی برزن”،”سیدابوطالب مومنی”،”حسین پایداری” و ” ویکتوریاشیدایی” به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب و معرفی شدند.

در این جلسه همچنین “مجیدعکاف زاده” و “محمدحسین راسخ” به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب و “مهران ابول نژادیان” بازرس اصلی و ” حمیدعطارزاده” بازرس علی البدل برای دوره یکساله انتخاب شدند.