برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا،کارتن،صنایع سلولزی۱تا۴مرداد۱۰۴۲

برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا،کارتن،صنایع سلولزی۱تا۴مرداد۱۰۴۲