برگزاری نمایشگاه آینده چاپ ایران

نمایشگاه آینده چاپ ایران (چاپ، لیبل، بسته بندی و صنایع وابسته) 

تاریخ ۲۰الی ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱

مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال 

ثبت مام از طریق سایت www.ifpex.ir و شماره تلفن ۳۳۹۷۶۲۸۸