جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان کاغذبسته بندی

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

اعضا محترم سندیکا / تولیدکنندگان ارجمند کاغذ و مقوای کشور

بنا به درخواست تعدادی از اعضا مبنی بر برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی اعضا سندیکا برای ممانعت از افزایش قیمت بی رویه آخال و به تبع آن قیمت کاغذ جلسه ای در روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ ساعت ۱۰ صبح در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران خیابان طالقانی طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.
بدین وسیله از اعضا محترم سندیکا و تولید کنندگان ارجمند کاغذ دعوت بعمل می آید در ساعت مقرر در محل جلسه حضور بهم رسانند .
اصل این جلسه حضوری است اما آندسته از همکارانی که بدلایلی درخواست حضور مجازی دارند لطفا به شماره ۰۹۱۲۱۸۵۱۶۶۰ آقای مهندس میرعابدین پیام ارسال کنند تا متعاقبا لینک جلسه برایشان ارسال گردد.

 

دبیرخانه سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران