راهنمای عضویت در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

راهنمای عضویت در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

این راهنما با هدف آگاهی آحاد صنعتگران حوزه تولید کاغذ از نحوه عضویت در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ تدوین گردیده تا با فراهم شدن امکان عضویت برای متقاضیان حائز شرایط تهیه گردیده است .

کلیه اشخاص حقوقی که واجد شرایط زیر باشند می توانند به عضویت سندیکا درآیند؛

عضویت و شرایط آن :

  • تابعیت ایرانی
  • قبول و تعهد اجرای اساسنامه
  • ثبت شده در یکی از ادارات کل ثبت شرکت های ایران
  • فعالیت در زمینه تولید انواع کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی و ملزومات و ادوات آن
  • دارا بودن کارت عضویت اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی
  • پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت
  • پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالیانه به صورت مداوم

تبصره :کلیه مندرجات اساسنامه سندیکا در بند عضویت حاکم بر شرایط عضویت یا عدم آن است .

اشخاص حقوقی که تمایل به عضویت در سندیکا را دارند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک فوق به دبیرخانه سندیکا از طریق فکس ، تلفن ، ایمیل ارسال و مراحل لازم را طی خواهند نمود .