راه اندازی سامانه اینترنتی تسهیل و توسعه عضویت اتاق های مشترک

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

به اطلاع تمامی اعضا سندیکا میرساند،اتاق بازرگانی ایران با هدف تسهیل و توسعه شبکه عضویت اتاق های مشترک سامانه اینترنتی یکپارچه ای راه اندازی نموده است.

متقاضیان عضویت در این ۳۵ اتاق مشترک در داخل یا خارج از کشور می توانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و عضویت اقدام نمایند.

http://escs.chambertrust.ir/Login.aspx