سمینار تصفیه آب و بازچرخانی پساب

سمینار تصفیه آب و بازچرخانی پساب در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.