سیاست ها و اقدامات حمایتی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای کوچک و متوسط

سیاست ها و اقدامات حمایتی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای کوچک و متوسط

آگاهی واحدهای تولیدی از این برنامه ها میتواند زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات و باعث تسهیل گری در فعالیت های تولیدی گردد.

جهت مطالعه این بسته بر روی لینک زیر فشار دهید : 

بسته حمایتی شرکتها