فراخوان

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

اعضا محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران
به منظور کمک به حل مسائل و مشکلات صنعت و همچنین مشارکت هرچه تمامتر در تصمیمات تخصصی و شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت و پیشبرد اهداف جمعی اعضا از تمامی کارشناسان و متخصصین شاغل در شرکت های عضو سندیکا دعوت بعمل می آید تا با هماهنگی واحد متبوع خود در کمیسیون های تخصصی سندیکا مشارکت و فعالیت نمایند.
این کمیسیون های تخصصی عبارتند از :
کمیسیون آموزش و ارتقا آگاهی
کمیسیون فنی و تخصصی کاغذ و مقوا
کمیسیون بازیافت
کمیسیون صادرات و واردات

علاقمندان میتوانند درخواستهای خود را از طرق مختلف به دبیرحانه سندیکا ارسال تا بررسی و اقدامات لازم بعمل در این زمینه بعمل آید.
فکس ۸۸۰۳۱۹۱۴
تلفن ۸۸۶۰۷۸۹۹
ایمیل info@ skmiran.ir

با تشکر – هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران