مروری بر شاخص های اقتصادی منتهی به خردادماه ۱۴۰۱

مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی منتهی به خردادماه ۱۴۰۱. جهت مشاهده لطف بر روی لینک زیر کلیک نمایید.: 

شاخص های اقتصادی منتهی به خرداد۱۴۰۱