نحوه تامین ارز اقلام وارداتی

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

نحوه تامین ارز اقلام وارداتی مشمول تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت