پیش نویس یادداشت تفاهم در حوزه صنعت و تکنولوژی های نو بین جمهوری تاجیکستان و ایران

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

پیش نویس یادداشت تفاهم در حوزه صنعت و تکنولوژی های نو بین جمهوری تاجیکستان و ایران جهت بررسی و ارائه پیشنهادات در لینک زیر قابل دسترسی است:

تفاهم در حوزه صنعت و تکنولوژی های نو بین جمهوری تاجیکستان و ایران