چگونگی اختیار ادارات کل امور مالیاتی پیرامون توافق با مودیان مالیاتی [ در شرایط خاص ] موضوع اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

مالیات تبصره ماده ۱۰۰ چیست ؟ 

اشخاصی که فروششان کمتر از ۴۸ میلیارد در سال باشد می توانند با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و با پرداخت مالیات مقطوع از ارائه مدارک و مستندات خودداری فرمایند.جهت مطالعه این تبصره بروی لینک زیر فشار دهید.

تبصره ماده ۱۰۰ مالیات