سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

۹۳
تعداد اعضای سندیکا

۷
تعداد اعضای هیات مدیره

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

۹۳
تعداد اعضای سندیکا

۷
تعداد اعضای هیات مدیره

درباره ما

سندیکای تولید کنندگان صنایع کاغذ و مقوا به منظور ساماندهی امور مربوط به صنعت تولید کاغذو مقوا و همچنین حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و استفاده و نیز انتقال تجربیات علمی عملی دست اندرکاران این صنعت و به روز نمودن آن برای دستیابی به اهداف قانونی توسعه در کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضوتشکل تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع و معدن وکشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطابق با قوانین تشکیل گردیده است.

این تشکل دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل میباشد و به صورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

اساسنامه سندیکای تولید کنندگان صنایع کاغذ و مقوا

درباره ما

سندیکای تولید کنندگان صنایع کاغذ و مقوا به منظور ساماندهی امور مربوط به صنعت تولید کاغذو مقوا و همچنین حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و استفاده و نیز انتقال تجربیات علمی عملی دست اندرکاران این صنعت و به روز نمودن آن برای دستیابی به اهداف قانونی توسعه در کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضوتشکل تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع و معدن وکشاورزی ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطابق با قوانین تشکیل گردیده است.

این تشکل دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل میباشد و به صورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

اساسنامه سندیکای تولید کنندگان صنایع کاغذ و مقوا

همدلی تنها راه برای جمع کردن بهترین های یک صنعت یا گروه دور هم می باشد و یکی از راه های جذب صحیح افراد کنار هم است .

جهت ماندگاری در انجمنی که با همدلی و عرق ملی درمسیر درست گام برمی دارد ، وحدت بزرگترین نماد آن محسوب می شود تا پایدار و استوار بماند.

 

سرمایه گذاری فقط به عنوان برداشت سرمایه مادی نیست و سرمایه می تواند معنوی و برپایه اهداف ملی گرایانه و میهن پرستی و بالا بردن تولید داخل باشد .

اعضای هیئت مدیره


آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی
رئیس هیئت مدیره


آقای امین ابراهیم زاده
نایب رئیس اول هیئت مدیره

 


آقای حسین پایداری
نایب رئیس دوم هیئت مدیره

 


خانم ویکتوریا شیدایی
عضو هیئت مدیره


آقای سید ابوطالب مومنی
عضو هیئت مدیره


آقای علی برزن
عضو هیئت مدیره


آقای امیر سامان اسفندیاری
عضو هیئت مدیره و خزانه دار


آقای مهران ابول نژادیان
بازرس سندیکا

 


خانم مهشید پورداد
دبیر

آخرین اخبار